1. Postanowienia wstępne

1.1 Firma Flera s.r.o., z siedzibą w Pradze, Czechy, adres: Za papírnou 239/3, Praha 7 Holešovice 170 00, posiadająca IČ (numer rejestrowy): 28956737, DIČ (numer identyfikacji podatkowej): CZ28956737, dla której akta prowadzi Sąd Miejski w Pradze, wydział C numer teczki 155737 (zwana dalej: „Flera s.r.o.“) wydaje niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej: „Regulaminem”), w którym uregulowane zostały kwestie związane z:

(a) zasadami rejestracji w portalu, zakupem i dalszym korzystaniem z Kursu Online oraz związanych z nim Usług;

(b) technicznymi warunkami świadczenia przez Flera s.r.o. usług przy wykorzystaniu Portalu, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy urządzenia końcowego Użytkownika z systemem teleinformatycznym Flera s.r.o.;

(c) trybem postępowania reklamacyjnego.

(d) Prawa i obowiązki Flera s.r.o. oraz Użytkownika, które nie zostały jednoznacznie uregulowane w niniejszym Regulaminie, podlegają postanowieniom odpowiednich przepisów prawa.

(e) Dane kontaktowe dostępne są na www.zyjswoimogrodem.pl//kontakt.

2. Definicje niektórych zastosowanych terminów

2.1 Terminy wykorzystane w treści Regulaminu mają następujące znaczenie:

(a) Kurs Online „Żyj swoim ogrodem” (zwany dalej „Kurs online” lub „Portal“): oznacza stronę internetową dostępną pod linkiem:  www.zyjswoimogrodem.pl udostępnianą przez Flera s.r.o. innym podmiotom, w szczególności przez Internet.

(b) Niezarejestrowany użytkownik: należy przez to rozumiećUżytkownika korzystającego z Kursu online pomimo tego, że nie zarejestrował się na stronie www.zyjswoimogrodem.pl .

(c) Zarejestrowany użytkownik: należy przez to rozumieć Użytkownika korzystającego z Kursu online i zarejestrowany na Portalu .

(d) Profil: należy przez to rozumieć zbiór danych osobowych identyfikujących Użytkownika, utworzony po rejestracji poprzez ich dobrowolne wprowadzenie przez Użytkownika lub uzupełniony o zapisy dotyczące aktywności Użytkownika w ramach Kursu online.

(e) Usługa: należy przez to rozumieć usługę świadczoną przez firmę Flera s.r.o. oferowaną i udostępnianą Użytkownikom za opłatą lub bezpłatnie w ramach Kursu Online.

(f) Konto: należy przez to rozumiećśrodowisko, które powstaje na podstawie rejestracji Użytkownika w Kursie online, z którego wynika możliwość dostępu do Portalu i korzystania z jego funkcjonalności – po zalogowaniu przy pomocy użycia indywidualnego loginu i hasła.

(g) Użytkownik: należy przez to rozumieć osobę korzystającą z Kursu online, niezależnie od tego, czy jest to Użytkownik zarejestrowany czy też Użytkownik niezarejestrowany.

(h) Narzędzie: należy przez to rozumieć pliki w formaciePDF oraz pliki w formatach .XML lub .DOC, które Użytkownik może sobie ściągnąć lub obejrzeć w ramach Kursu online.

(i) Zawartość wideo: należy przez to rozumieć zawartość Kursu online, umieszczoną zarówno w środowisku Kursu online, jak i w jego poszczególnych rozdziałach oraz sekcji Narzędzia, którą Użytkownik może obejrzeć wyłącznie dla swoich własnych potrzeb. Użytkownikowi nie jest udostępniana możliwość ściągnięcia Zawartości wideo Usługi.

(j) Fotografie: należy przez to rozumieć zawartość fotograficzną Kursu online, zamieszczoną w sekcji Fotogaleria oraz w zawartości poszczególnych rozdziałów, którą Użytkownik może przeglądać wyłącznie na swoje własne potrzeby, bez ograniczenia ilości wyświetleń. Może je również zapisać w sekcji „Mój ogród” a następnie wydrukować w pdf Mój ogród.

(k) Sekcja Mój ogród: należy przez to rozumieć sekcję Kursu online, w której system automatycznie zapisuje wszystkie fotografie, wyniki quizów, wybrane ulubione rabaty bylin i uwagi, które Użytkownik zgromadzi w trakcie korzystania z Usługi.

(l) PDF Mój ogród: należy przez to rozumieć elektroniczną wersję sekcji Mój ogród, którą Użytkownik może zapisać i wydrukować na swoim komputerze, przeznaczoną wyłącznie na własny użytek Użytkownika.

(m) Partner Usługi: należy przez to rozumieć dostawcę bylin lub innych usług uzupełniających do Kursu online, który za opłatą albo bezpłatnie świadczy usługi dla Użytkownika. Opłaty za płatne usługi są przez Partnera Usługi przyjmowane na jego konto bankowe, podane w Kursie online. W Kursie online Użytkownik ma dostęp do aktualnych danych rozliczeniowych partnera.

(n) Polityka prywatności: należy przez to rozumieć dokument, w których zostały uregulowane kwestie dotyczące ochrony prywatności oraz danych osobowych  Użytkowników.

(o) Regulamin: należy przez to rozumieć niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

(p) Ustawa: należy przez to rozumieć polską ustawę z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

(r) KC: należy przez to rozumieć polską ustawę z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3. Opis usługi

3.1 Usługa jest świadczona przez firmę Flera s.r.o., za pośrednictwem Kursu online, gdzie Flera s.r.o. publikuje poszczególne rozdziały oraz zawartość, których obejrzenie może odbywać się za opłatą lub być bezpłatne. Flera s.r.o. każdorazowo w sposób wyraźny określa zasady odpłatności Usługi.

3.2 Flera s.r.o. udostępni Użytkownikowi Usługę w uzgodnionym zakresie, wyłącznie na jego własne potrzeby, bez ograniczania liczby wyświetleń poszczególnych rozdziałów oraz bez ograniczania liczby wykonania kwizów lub modyfikacji informacji, które Użytkownik w wyniku swoich działań zdobędzie w trakcie kursu. Użytkownik ma możliwość ściągnięcia zawartości Usługi wyłącznie w przypadku PDF Mój ogród oraz wybranych Narzędzi w formacie PDF, .XML lub .DOC, które w sekcji Narzędzia zostały wprost oznaczone jako pliki przeznaczone do ściągnięcia.

3.3 Flera s.r.o. jednorazowo i na swój koszt wydrukuje dla Użytkownika PDF Mój ogród, jak również prześle go na adres podany w jego Profilu, co nastąpi po tym, gdy Użytkownik prześle Flera s.r.o PDF Mój ogród po wciśnięciu przycisku „Wydrukuj dokument w ramach prezentu“. Równocześnie Użytkownik zobowiązuje się, że wysłane dane są danymi, które chce wydrukować i po ich wysłaniu nie ma już możliwości modyfikacji danych. W przypadku nieodebrania przez Użytkownika przesłanek korespondencji ponowne jej wysłanie może zostać uzależnione od uiszczenia dodatkowej opłaty, która pokrywać będzie koszty wysyłki korespondencji.

4. Rejestracja użytkownika

4.1 Przed rozpoczęciem korzystania z Kursu online Użytkownik powinien zarejestrować się za pośrednictwem formularza, dostępnego w sekcji Moje konto, po prawidłowym uzupełnieniu swoich prawdziwych danych osobowych, wśród których mogą znajdować się następujące: imię i nazwisko Użytkownika, numer telefonu Użytkownika; e-mail Użytkownika, hasło lub za pośrednictwem swojego konta na portalu społecznościowym. Rejestracja może wymagać udzielenia przez Użytkownika niezbędnych zgód w zakresie przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, akceptacji przez Użytkownika regulaminu świadczenia usług, wprowadzenia wypełnionego do systemu przyciskiem Zarejestruj się (lub równoznacznym) oraz potwierdzenia rejestracji poprzez wejście na stronę internetową, do której link zostanie przesłany osobie dokonującej rejestracji na wskazany adres e-mail.

4.2 Prawidłowe wprowadzenie adresu e-mailowego Użytkownika jest niezbędne dla zakończenia rejestracji w Kursie online. Rejestracja Użytkownika jest darmowa.

4.3 Poprzez dokonanie rejestracji na Portalu Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

4.4 Użytkownik może w każdej chwili zakończyć wypełnianie formularza bez przesyłania wpisanych danych, w konsekwencji umowa o świadczenie usług nie zostanie zawarta.

4.5 W wyniku Rejestracji Użytkownika nastąpi utworzenie Konta, dzięki czemu Użytkownik po wprowadzeniu danych do logowania i uiszczeniu opłaty za kurs uzyska prawo do korzystania z Kursu online.

4.6 Użytkownik zobowiązuje się do nieprzykazywania osobom trzecim swojego unikatowego hasła do logowania, wygenerowanego podczas rejestrowania. W przypadku utraty hasła, zostanie ono odnowione na wniosek Użytkownika, poprzez wysłanie linku do jego zresetowania na adres e-mail Użytkownika.

4.7 Użytkownik jest uprawniony do rejestracji wyłącznie pod własnym imieniem i nazwiskiem i wprowadzania w Profilu wyłącznie własnych danych osobowych.

5. Zasady płatności

5.1 Użytkownikom są udostępniane bezpłatnie wyłącznie te Usługi, które na stronach internetowych Kursu online zostały w sposób wyraźny oznaczone jako darmowe. W przypadku płatnych Usług ich udostępnienie jest uzależnione od uregulowanie opłaty za nie (płatność z góry), przy czym ceny Usług zostały podane na stronach internetowych Kursu online.

5.2 Płatności za płatne Usługi można dokonać w sposób bezgotówkowy, w następujący sposób:

(a) kartą płatniczą online akceptowaną przez Flera s.r.o.;

(b) przelewem na konto bankowe, przy czym taka forma zapłaty za Usługi jest możliwa wyłącznie w przypadkach, gdy Użytkownik w jednoznaczny sposób o to poprosi mailowo lub telefonicznie, korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie www.zyjswoimogrodem.pl/kontakt.

5.3 Cena Usług udostępnianych w ramach Kursu online jest ceną końcową, z wliczonymi wszelkimi opłatami i podatkami.

6. Reklamacje i obowiązki Stron

6.1 Flera s.r.o. przyjmuje reklamacje wniesione za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@zijtevesvezahrade.cz oraz inne wniesione na udostępnione przez Flera s.r.o. dane kontaktowe..

6.2 Przed dokonaniem opłaty za Usługi Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przy wykorzystaniu posiadanego przez niego sprzętu (zarówno hardware, jak i software) oraz łącza internetowego możliwe jest odtwarzanie materiałów video. Do przeprowadzenia tego typu testów służy bezpłatnie udostępniony film na stronie głównej Kursu online www.zyjswoimogrodem.pl. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Portalu zostały przedstawione w Punkcie 7 Regulaminu. Poprzez dokonanie opłaty za Usługi Użytkownik potwierdza, że pokazowy film odtwarza mu się bez żadnych problemów oraz spełnia warunki określone w Punkcie 7 Regulaminu i akceptuje fakt, że taka sama jakość i sposób odtwarzania będą występowały również w przypadku samej Usługi. Flera .sr.o. ma prawo do odrzucenia późniejszej reklamacji Użytkownika, zgłaszanej z tej przyczyny.

6.3 Decyzja w sprawie reklamacji zostanie przez firmę Flera s.r.o. lub upoważnionego przez nią pracownika podjęta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie trzech (3) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Do tego okresu nie wlicza się czasu potrzebnego na specjalistyczną ocenę zgłaszanej wady. Reklamacja, włącznie z usunięciem wady, powinna zostać rozpatrzona zbędnej zwłoki, w terminie nie przekraczającym trzydziestu (30) dni kalendarzowych od daty reklamacji, o ile nie zostanie między stronami uzgodniony dłuższy termin. Nierozpatrzenie reklamacji w wyżej wymienionym terminie uznawane jest za poważne naruszenie niniejszego Regulaminu.

6.4 Flera s.r.o. udostępni Użytkownikowi Usługę, która będzie pozbawiona wad i zapewniać będzie odpowiednie bezpieczeństwo z niej korzystania.

6.5 Usługa zostanie udostępniona Użytkownikowi zależnie od funkcjonowania środowiska internetowego Kursu online. W razie awarii albo przerwy w działaniu środowiska internetowego Kursu online Usługa może być dla Użytkownika tymczasowo niedostępna, bez prawa do rekompensaty.

6.6 Zakres świadczenia Usług na podstawie niniejszego Regulaminu obowiązuje do momentu, w którym Flera s.r.o. zakończy obsługę środowiska internetowego Kursu online lub zaprzestanie świadczenia Usługi. Jednakże Użytkownik będzie miał prawo do korzystania z Usługi przez co najmniej 24 miesiące od momentu zawarcia umowy dotyczącej płatnej Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu; w przypadku nieodpłatnych Usług takie prawo Użytkownikowi nie przysługuje.

6.7 W przypadku, gdy Usługa udostępniona Użytkownikowi będzie zawierała wady, Użytkownik może:

(a) domagać się bezpłatnego usunięcia wady (o ile wada może być usunięta bez zbędnej zwłoki oraz bez poniesienia niewspółmiernych nakładów), lub

(b) domagać się dostępu do nowej Usługi pozbawionej wad, o ile tego typu żądanie nie będzie nieproporcjonalne do charakteru wady (jeżeli wada dotyczy jedynie części Usługi, Użytkownik może domagać się wyłącznie ponownego udostępnienia mu tej części Usługi);

(c) odstąpić od umowy, o ile żadne z wyżej wymienionych rozwiązań nie będzie możliwe lub nie zostanie zrealizowane w terminie przewidzianym na rozpatrzenie reklamacji lub jeżeli chodzi o wielokrotnie powtarzające się występowanie tej samej wady już po naprawie albo o większą ilość istotnych wad uniemożliwiających prawidłowe korzystanie z Usług;

(d) Jeżeli Użytkownik nie odstąpi od umowy lub nie skorzysta z prawa dostępu do nowej Usługi bez wad lub udostępnienia mu części Usługi albo naprawy Usługi, może zażądać proporcjonalnego obniżenia ceny. Użytkownikowi przysługuje prawo do proporcjonalnego obniżenia ceny również w przypadku, gdy Flera s.r.o. nie jest w stanie udostępnić mu nowej Usługi pozbawionej wad bądź też części Usługi, albo naprawić Usługi, jak również w przypadku, gdy Flera s.r.o. nie zapewni poprawy w rozsądnym terminie lub jeżeli zapewnienie poprawy wiązało się dla Użytkownika z istotnymi utrudnieniami w korzystaniu z Usług.

(e) Jeżeli Użytkownik nie zgłosi wady niezwłocznie po tym, kiedy po odpowiedniej kontroli i przy zachowaniu odpowiedniej staranności w stanie ją wykryć, może spotkać się z odmową przyznania mu prawa do rekompensaty wynikającej z wadliwego świadczenia Usługi.

7. Warunki techniczne korzystania z Portalu

7,1 Korzystanie z Portalu może się odbywać za pomocą urządzeń i oprogramowania spełniających poniższe warunki techniczne:

(a) dostęp do sieci Internet;

(b) dostęp do witryn WWW – poprzez przeglądarkę WWW;

(c) włączoną obsługę JavaScript oraz Cookies;

(d) posiadanie aktywnego konta email;

(e) możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną.

7.2 W starszych wersjach przeglądarek mogą pojawiać się błędy w wyświetlaniu Portalu. z tego względu, a także ze względu na poprawę bezpieczeństwa, zalecamy Użytkownikom zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

7.3 Użytkownik nie może przy korzystaniu z Portalu dostarczać ani w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać treści niezgodnych z prawem, jak również nie może naruszać praw autorskich do materiałów znajdujących się na Portalu.

7.4 Flera s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Portalu. w przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu informatycznego, Flera s.r.o. zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia możliwości nabywania produktów i usług za pośrednictwem Portalu, bez wcześniejszego powiadomienia.

7.5 Flera s.r.o. na Portalu stosuje szereg zabezpieczeń, które obejmują ochronę wprowadzanych danych i ich bezpieczne przetwarzanie, w szczególności w zakresie przekazywanych danych osobowych.

8. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość z Flera s.r.o.

8.1 Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Użytkownik będący konsumentem ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje takiemu Użytkownikowi w przypadku świadczenia Usług rozpoczętych za zgodą Użytkownika udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu. Każdorazowo po nabyciu Usługi Użytkownik (i) wyraża zgodę, by Flera s.r.o. przystąpiło do udostępnienia Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy z Flera s.r.o. oraz (ii) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że jeśli Flera s.r.o. rozpocznie udostępnianie Usługi przed upływem ww. terminu na odstąpienie, to utraci prawo do odstąpienia od umowy z Flera s.r.o. na podstawie art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8.2 Zawierając umowę, Użytkownik wyraża jednoznaczną zgodę na to, by Flera s.r.o. udostępniła Użytkownikowi Usługę jeszcze przed upływem terminu odstąpienia od umowy. Flera s.r.o udostępni Usługą w momencie nastąpi w momencie, gdy opłata za Usługę zostanie zaksięgowana na koncie Flera s.r.o lub na koncie bramki płatniczej albo na koncie partnerów Usługi. Usługa zostaje uruchomiona w dniu 21. 03. 2021. Jeżeli Użytkownik kupuje Usługę przed jej uruchomieniem, wyraża zgodę na to, że Usługa zostanie mu udostępniona od dnia 21. 03. 2021. Jeżeli Usługa zostanie w ten sposób udostępniona Użytkownikowi w okresie do odstąpienia od umowy, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w taki sposób.

8.3 Poza przypadkami określonymi w Punkcie 8.1, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny nie później niż do ukończeniu Rozdziału 3 Kursu Online. Pod pojęciem ukończenia rozumiane jest wyświetlenie zawartości video, przejrzenie galerii fotografii lub ściągnięcie materiałów Kursu online, albo wykonanie zadań z rozdziałów 1-3. Jeżeli Użytkownik rozpocznie pracę, oglądanie albo ściąganie zawartości rozdziałów 4 do 10, nie jest już uprawniony do odstąpienia od umowy i zwrotu opłaty za Kurs Online.

8.4 W celu skorzystania z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien w dowolny sposób złożyć Flera s.r.o. oświadczenie o swoim odstąpieniu od umowy, w szczególności  postępować zgodnie z instrukcjami na stronie www.zyjswoimogrodem.pl/garance-vraceni-penez.

8.5 Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez danego Flera s.r.o. jak również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.6 W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy, o którym mowa w Punkcie 8.3. Regulaminu wystarczy przesłać odstąpienie od umowy przed rozpoczęciem pracy z zawartością Kursu rozpoczynającą się od 4 rozdziału i kolejnych.

8.7 W przypadku odstąpienia od umowy Flera s.r.o. bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż 14 dni od dnia doręczenia jej oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Użytkownikowi otrzymaną od niego opłatę za Usługę. Firma Flera s.r.o. dokona zwrotu opłaty w formie bezgotówkowego przelewu środków na rachunek bankowy Użytkownika.

8.8 Jeżeli z prawa do odstąpienia od umowy zawartej z Flera s.r.o. zamierza skorzystać Niezarejestrowany użytkownik, może to zrobić w dowolnym momencie, kończąc korzystanie ze środowiska internetowego Kursu online.

9. Ochrona własności intelektualnej

9.1 Cała zawartość Kursu Online jest chroniona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, a ich wyłącznym właścicielem jest Flera s.r.o. lub odpowiedni licencjodawca lub Partner Usługi. Udostępnienie Użytkownikowi Usługi nie powoduje, iż uzyskuje on jakiekolwiek prawa w związku z utrwalaniem, wyświetlaniem, odtwarzaniem i rozpowszechnianiem wizerunku, podobizny, wizerunku oraz nagrań wideo i dźwiękowych osoby (osób) występujących w udostępnianych treściach cyfrowych w ramach Usług, lub ich imion, nazwisk, tytułu naukowego, włącznie z ich przetwarzaniem i umieszczaniem w utworze audiowizualnym lub w innych celach marketingowych. Jakiekolwiek wykorzystanie tego typu jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu jednoznacznej zgody osób upoważnionych lub zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2 Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Kursu Online lub jego części w inny sposób niż na własny użytek. W szczególności zabronione jest, by Użytkownik korzystał z Kursu online lub jego części w formie rozpowszechniania i kopiowania lub innego przetwarzania technicznego bez możliwej do udokumentowania zgody firmy Flera s.r.o, wykraczając tym samym poza ramy wydrukowania i wykorzystywania na własny użytek wersji PDF „Mój ogród”, zawierającej fotografie, uwagi, wyniki quizów oraz ulubione rabaty bylin w zdefiniowanym zakresie.

10. Zgoda na treść warunków użytkowania

10.1 Przed zakończeniem rejestracji w Kursie online, zamówieniem Usług, jak również przed rozpoczęciem jakiejkolwiek innej formy wykorzystywania Kursu online (np. przeglądanie stron internetowych www.zijtevesvezahrade.cz) Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, co potwierdza przy rejestracji.

10.2 Poprzez korzystanie z Kursu online i jego zakup Użytkownik wyraża zgodę na treść Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgodę na treść Regulaminu to nie otrzyma dostępu do Kursu online.

10.3 W przypadku zamawiania Usług szczegółowe instrukcje są podawane w odpowiedniej części Kursu online. Użytkownik ma prawo do wykrywania i poprawiania błędów w trakcie wypełniania odpowiedniego formularza lub kontaktując się z Flera s.r.o. w sposób podany na stronie www.zyjswoimogrodem.pl/kontakt.

10.4 Umowa w postaci tekstowej jest dostępna dla Użytkownika na stronach Kursu online w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią oraz pobranie.

11. Korzystanie z Kursu online oraz usług

11.1 Flera s.r.o. udostępnia Kurs online odpłatnie, za wyjątkiem sytuacji gdy w sposób wyraźny Kurs online lub jego część zostały określone jako nieodpłatne.

11.2 Umowa z Flera s.r.o. może zostać zawarta w języku polskim, bądź też w innych językach udostępnionych przez Flera s.r.o. na stronie Kursu Online.

11.3 Cena i związane z nią warunki płatności za świadczenie Usług oraz pozostałe informacje i warunki tych Usług są podane na stronie internetowej Kursu Online.

11.4 Flera s.r.o. sprzedaje Użytkownikowi Kurs online na okres 36 miesięcy od momentu dokonania opłaty lub od momentu uruchomienia kursu, jeżeli zakup miał miejsce przed uruchomieniem Kursu online. Po upływie tego okresu Flera s.r.o. ma prawo w dowolnym momencie wstrzymać albo w inny sposób zakończyć działanie Kursu online albo jego dowolnej części, jak również zakończyć świadczenie dowolnych Usług lub ich części. Jeżeli Kurs online zostanie zakończony przed upływem terminu 12 miesięcy od momentu zakupu Kursu online, Użytkownikowi przysługuje prawo do domagania się zwrotu połowy ceny zapłaconej za Kurs online. W celu skorzystania z prawa do zwrotu połowy wpłaconej kwoty, Użytkownik musi poinformować o tym firmę Flera s.r.o., w jeden ze sposobów wymienionych na stronie. www.zyjswoimogrodem.pl/kontakt.

11.5 W przypadku Użytkownika, który wielokrotnie albo poważnie naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, Flera s.r.o. zastrzega sobie prawo do skorzystania z dostępnych środków technicznych i prawnych uniemożliwiających mu korzystanie z Kursu Online (włącznie z usunięciem wszelkich wprowadzonych przez niego danych lub dokumentów oraz zamknięciem konta).

11.6 Za poważne naruszenie niniejszego Regulaminu uznawane są w szczególności sytuacje, w których Użytkownik:

(a) umożliwia korzystanie ze swojego konta innym osobom, które nie są bliskimi członkami jego rodziny (mąż, żona, syn, córka);

(b) wysyła wiadomości elektroniczne lub inne wiadomości zawierające informacje, których publikacja lub treść jest sprzeczna z przepisami prawa polskiego, niniejszym Regulaminem, zasadami etyki lub dobrymi obyczajami albo mogące zaszkodzić dobremu imieniu Flera s.r.o. lub innych osób;

(c) z powodu niestandardowego korzystania z Kursu online, w sposób nieproporcjonalny lub wyjątkowo stanowiący wyjątkowe obciążenie dla środowiska internetowego Kursu online lub jego infrastruktury pomocniczej, lub ingeruje albo próbuje zakłócać ich prawidłowe funkcjonowanie (na przykład poprzez użycie programu komputerowego w celu włamania na stronę lub uszkodzenia Kursu online, wysyłania wiadomości masowych, umieszczania plików, które mogą uszkodzić lub zakłócić strukturę programową Kursu online, itd.);

(d) wielokrotnie albo poważnie naruszył niniejszy Regulamin;

(e) podejmuje próby automatycznego lub zbiorczego kopiowania treści Kursu Online; albo

(f) założył Konto i wypełnił Profil na podstawie nieupoważnionej rejestracji, tj. w szczególności na podstawie rejestracji na osobę fikcyjną bądź też rejestracji na dane osobowe innej osoby.

11.7 Za poważne naruszenie niniejszego Regulaminu uznaje się również zamieszczenie przez Użytkownika następującej zawartości:

(a) informacji sprzecznych z przepisami obowiązującymi w Polsce, ogólnymi zasadami etycznymi i dobrymi obyczajami;

(b) informacji, które zostały przedstawione z naruszeniem zwyczajów i przepisów dotyczących wypełniania konkretnych formularzy;

(c) informacji na temat osób trzecich bez ich wiedzy;

(d) informacji, które mogą naruszyć dobre imię lub zaszkodzić reputacji Flera s.r.o. lub innych osób; albo

(e) informacje w oczywisty sposób nieprawdziwe.

11.8 Flera s.r.o. ma prawo do kontroli zawartości informacji prezentowanych przez Użytkowników. Flera s.r.o. ma prawo do zwrócenia Użytkownikowi uwagi na to, że jego postępowanie jest sprzeczne z  Regulaminem oraz do domagania się od niego natychmiastowej korekty lub natychmiast zablokować lub usunąć te informacje z Kursu Online, nawet bez zgody Użytkownika.

11.9 Użytkownik nie ma jakichkolwiek praw własności do Profilu. W przypadku, gdy Użytkownik skasuje swoje Konto, bądź też zgodnie z Regulaminem jego Konto zostanie skasowane przez Flera s.r.o., wszelkie informacje o Użytkowniku, w tym Profil, zostaną oznaczone jako usunięte i będą mogły zostać wykasowane z Kursu Online oraz zostaną usunięte z dowolnej publicznej części Kursu online. W związku z opóźnionym skasowaniem przez Flera s.r.o, informacje mogą być dostępne na stronie Kursu jeszcze przez pewien czas.  Flera s.r.o. ma prawo do pozostawienia dla siebie zapisanych kopii informacji o Użytkowniku w przypadku, gdy Konto zostało skasowane przez Flera s.r.o. z powodu naruszenia Regulamin. Ponadto Flera s.r.o. ma prawo do pozostawienia sobie zapisanych kopii informacji o wszystkich Użytkownikach w formie zanonimizowanej. Powyższy zapis nie ma wpływu na Politykę ochrony danych osobowych.

11.10 Użytkownik nie ma prawa do:

(a) podejmowania prób dostępu do części Kursu online, do których dostęp nie został mu w sposób jednoznaczny udzielony przez Flera s.r.o.,

(b) przeciążania środowiska internetowego Kursu online Flera s.r.o. za pomocą zautomatyzowanego korzystania;

(c) korzystania z Kursu online Flera s.r.o. w inny sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

11.11 Flera s.r.o. ma prawo do wykorzystania danych Użytkowników (e-mail, ewentualnie telefon) w celu rozpowszechniania informacji handlowych dotyczących wyłącznie usług Flera s.r.o., chyba że Użytkownik nie wyraził zgody na takie wykorzystanie jego danych osobowych.

11.12 Flera s.r.o. jest uprawniona do wykorzystania części treści wstawianych przez Użytkownika, w szczególności rysunków lub zapisanych fotografii, w celach marketingowych, w szczególności do promocji kursu. Flera s.r.o. zobowiązuje się, że bez jednoznacznej zgody Użytkownika nie będzie podawać danych umożliwiających jego identyfikację.

11.13 Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na nieodpłatne przesyłanie mu wiadomości handlowych, za pośrednictwem linku w wiadomości handlowej lub wysłanie wiadomości na dowolny z adresów kontaktowych Flera s.r.o., które zostały podane w niniejszym Regulaminie.

12. Obowiązki użytkownika

12.1 Użytkownik, który nie jest zainteresowany rejestracją, z reguły również może korzystać z Usług Kursu online, robiąc to w ograniczonym zakresie jako Niezarejestrowany użytkownik.

12.2 Odpowiedzialność za zawartość informacji zapisanych na wniosek Użytkownika ponosi Użytkownik. Flera s.r.o. jest uprawniona do przechowywania informacji o wprowadzeniu do Kursu Online danych, w sposób jednoznaczny prowadzących do identyfikacji konkretnego Użytkownika.

12.3 Dostęp do konta/kont Użytkownika w ramach Kursu online jest chroniony za pomocą danych do logowania.

12.4 Użytkownik ma obowiązek:

(a) poinformować Flera s.r.o. o wszelkich uchybieniach w zakresie bezpieczeństwa Kursu online, które zostały przez Użytkownika wykryte w trakcie korzystania z Kursu online,

(b) powstrzymać się od upubliczniania informacji na temat uchybień w zakresie bezpieczeństwa przez okres co najmniej dziewięćdziesięciu (90) dni od momentu przekazania Flera s.r.o. informacji o tych uchybieniach,

12.5 Ponadto Użytkownik ma obowiązek:

(a) ochrony swojego urządzenia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem,

(b) utworzenia odpowiednio bezpiecznych danych do logowania,

(c) uniemożliwić udostępnianie danych logowania osobom trzecim,

(d) chronić swoje dane do logowania oraz

(e) zapobiegać niewłaściwemu wykorzystaniu danych logowania.

(f) W przypadku nieuprawnionego korzystania z danych do logowania lub nadużycia tych danych logowania, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Flera s.r.o. Firma Flera s.r.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie danych logowania Użytkownika, jak również za ewentualne szkody lub ewentualne roszczenia osób trzecich, powstałe w wyniku naruszenia przez Użytkownika wyżej wymienionego obowiązku.

13. Odpowiedzialność Flera s.r.o.

13.1 Flera s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ingerencją Siły Wyższej lub przez awarie urządzeń nie wchodzących w skład wyposażenia technicznego Flera s.r.o. Pod pojęciem „Siły wyższej“ rozumiana jest tymczasowa lub trwała nadzwyczajna, nieprzewidywalna i niemożliwa do pokonania przeszkoda, powstała niezależnie od woli Flera s.r.o.

13.2 Jeżeli z Regulaminu jednoznacznie nie wynika inaczej, Flera s.r.o. nie udziela Użytkownikom jakichkolwiek gwarancji w odniesieniu do właściwości Kursu Online oraz Usług.

14. Pozasądowe rozstrzyganie ewentualnych sporów

14.1 Użytkownik będący konsumentem może uzyskać́ bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień́ oraz w sprawie sporu miedzy nim, a Flera s.r.o., miedzy innymi zwracając się̨ do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są̨ również̇ na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

14.2 Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą̨ unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę̨ internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców darzących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość́ umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

15. Prawo właściwe

15.1 Niniejszy Regulamin, jak również stosunki pomiędzy Użytkownikiem a Flera s.r.o., kierują się przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polski.

15.2 Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu albo z umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Flera s.r.o. będą rozstrzygane przez sądy Republiki Polskiej, właściwe co do miejsca i przedmiotu sporu.

16. Zmiana Regulaminu

16.2 Flera s.r.o. ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w dowolnym momencie i proporcjonalnym zakresie. W takim wypadku Flera s.r.o. powiadomi Użytkowników o dokonanych zmianach za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres Użytkownika lub w inny odpowiedni sposób, np. w ramach środowiska internetowego Kursu Online. Wyżej wymienione zmiany są dla Użytkownika wiążące po upływie siedmiu (7) dni roboczych od momentu ich opublikowania, ewentualnie w innym, późniejszym terminie, podanym przez Flera s.r.o. Użytkownik ma prawo do niezaakceptowania zmiany Regulaminu poprzez odstąpienie od umowy zawartej z Flera s.r.o., zgodnie z niniejszymi Regulaminem, przy czym odstąpienie od umowy jest możliwe do chwili wejścia w życie tych zmian. Pod pojęciem proporcjonalnego zakresu rozumiana jest zmiana dowolnych postanowień Regulaminu, jak również innych postanowień, na które powołują cię niniejszy Regulamin.

17. Postanowienia końcowe

17.1 O ile Regulamin nie stanowią inaczej, Flera s.r.o. może w dowolnym momencie zaprzestać udostępniania Kursu online.

17.2 Prawa i obowiązki Użytkowników dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę Flera s.r.o. są dostępne w ramach aktualnej Polityki Prywatności

17.3 Niniejszy Regulamin jest ważny i obowiązuje od dnia ________. W przypadku stosunków umownych zawartych przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu niniejszy Regulamin zostanie zastosowany po upływie siedmiu (7) dni od daty powiadomienia o zmianie.

Szczególne warunki handlowe dotyczące sprzedaży rabat bylin

1. Postanowienia wstępne

1.1 Niniejsze szczególne warunki handlowe (zwane dalej „SWH“) regulują sprzedaż rabat bylin w ramach Kursu online „Żyj swoim ogrodem”.

1.2 Firma Flera s.r.o., z siedzibą w Pradze, Czechy, adres: Za papírnou 239/3, Praha 7 Holešovice 170 00, posiadająca IČ (numer rejestrowy): 28956737, DIČ (numer identyfikacji podatkowej): CZ28956737, dla której akta prowadzi Sąd Miejski w Pradze, wydział C numer teczki 155737 (zwaną dalej: „Flera s.r.o.“) jest zawsze wyłącznie pośrednikiem w sprzedaży rabat bylin.

1.3 Sprzedającym rabat bylin, z którym Użytkownik zawiera umowę sprzedaży jest firma Herba Grata spol. s r.o., numer identyfikacyjny 07501943, z siedzibą Radonice 31, 373 41 Dolní Bukovsko, wpisana do Rejestru Handlowego (KRS) dla której akta prowadzi Sąd Krajowy w Czeskich Budziejowicach, oddział C, wkładka 28028 (dalej zwana „Herba Grata spol. s r.o.“).

2. Definicje niektórych terminów

2.1 Wykorzystywane w niniejszych SWH terminy rozpoczynające się z dużej litery mają znaczenie zdefiniowane w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”) firmy Flera s.r.o., dotyczących Kursu online „Żyj swoim ogrodem” (dostępny pod linkiem  www.zyjswoimogrodem.pl/obchodni-podminky-a-reklamacni-rad/).

2.2 Ponadto w niniejszych SWH występują poniższe terminy o następującym znaczeniu:

Kupujący“ oznacza Użytkownika, który za pośrednictwem Konta wypełni i wyśle formularz zamówienia na Towar.

Sprzedający“ oznacza firmę Herba Grata spol. s r.o.

Towar“ oznacza rabatę bylin o zindywidualizowanym składzie, stworzonym przez konkretnego Użytkownika w ramach Kursu online „Żyj swoim ogrodem”.

Pośrednik“ oznacza firmę Flera s.r.o.

Zawarcie umowy kupna i uregulowanie ceny zakupu

3.1 W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru Kupujący musi być zarejestrowanym Użytkownikiem i powinien wypełnić formularz zamówienia udostępnionym na jego Koncie. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Sprzedający przesyła Kupującemu dane do wykonania płatności, w celu dokonania zapłaty ceny zakupu Towaru. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego. Do momentu zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego, Sprzedający ma prawo do anulowania potwierdzonego zamówienia i odstąpienia od umowy sprzedaży. Sprzedający dotrzyma wybranego terminu dostawy Towaru, jeśli zaksięgowanie płatności za Towar na koncie Sprzedającego nastąpił co najmniej na siedem dni kalendarzowych przed datą wysyłki Towaru, zaś w przypadku niespełnienia powyższego warunku Sprzedający ma prawo do dostarczenia Towaru w najbliższym następnym terminie, o ile strony umowy nie postanowią inaczej.

3.2 Po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego, Kupujący otrzyma e-mailem:

(a) SWH;

(b) bardziej szczegółowe informacje dotyczące dalszego przebiegu zamówienia oraz informacje o punkcie odbioru dostawy.

3.3 Przed dostawą Towaru Sprzedający ma prawo przesłać Kupującemu uwagi dotyczące zbliżającego się terminu dostawy i odbioru Towaru.

3.4 Zapłata ceny zakupu jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem przelewu bezgotówkowego na konto Sprzedającego, zgodnie z danymi dotyczącymi płatności oraz w terminie określonym w potwierdzeniu zamówienia.

3.5 Sprzedający zastrzega sobie prawo do wymiany byliny w rabacie na najbliższy dostępny gatunek w przypadku, gdy gatunek zamówiony przez Kupującego okaże się niedostępny, o czym poinformuje Kupującego przed dokonaniem wymiany. Kupującemu będzie przysługiwało każdorazowo prawo zgłoszenia sprzeciwu i odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o wymianie bylin w rabacie.

4. Dostarczenie Towaru i jego przejęcie przez Kupującego

4.1 Towar dostarczany jest wyłącznie do punktów odbioru wyznaczonych przez Sprzedawcę, z których Kupujący podczas zamawiania Towaru wybiera jeden punkt odbioru. Kupujący może zmienić punkt odbioru nie później niż siedem dni kalendarzowych przed terminem dostarczenia Towaru do punktu odbioru. Towar uważa się za odebrany z chwilą jego pozostawienia do odbioru Kupującemu w wybranym przez niego przy zamówieniu punkcie odbioru. Przy odbiorze Towaru Kupujący jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie dostawy na stosownie przekazanym mu dokumencie dostawy lub dokumencie dostawy przewoźnika.

4.2 W przypadku, gdy Klient nie odbierze Towaru z odpowiedniego punktu odbioru w uzgodnionym terminie, Sprzedawca zapewnia przechowanie Towaru przez okres 3 dni kalendarzowych. W trakcie tego trzydniowego terminu Kupujący ma możliwość odbioru Towaru z punktu odbioru. W tym celu powinien skontaktować się z odpowiednią osobą zarządzającą punktem odbioru, której na jej żądanie Sprzedający powinien przekazać dane kontaktowe i uzgodnić dokładną datę i godzinę odbioru Towaru.

4.3 Kupujący przyjmuje do wiadomości fakt, iż Towar jest tworzony zgodnie z jego indywidualnymi wymaganiami i życzeniami. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze Towaru nawet w terminie dodatkowym, przewidzianym w powyższym Punkcie 4.2, umowa sprzedaży zostaje automatycznie rozwiązana, chyba że Strony postanowią inaczej. W takim przypadku Kupujący zapłaci zryczałtowane odszkodowanie za szkodę poniesioną przez Sprzedającego w związku z naruszeniem przez Kupującego obowiązku przejęcia Towaru, przy czym powyższa kwota odpowiada wysokości 100% ceny zakupu Towaru. Wysokość zryczałtowanego odszkodowania została ustalona przy uwzględnieniu wysoce zindywidualizowanego charakteru Towaru, kosztów logistycznych związanych z obsługą zamówienia oraz faktu, że Towar składa się z żywych roślin, które ulegają zepsuciu. Powyższe zryczałtowane odszkodowanie nie dotyczy Kupujących będących konsumentami, co do których Sprzedający zastrzega dochodzenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych.

4.4 Towar zabezpieczony będzie folią stretch oraz zaopatrzony w nawlekaną przywieszkę z numerem i nazwą rabaty oraz imieniem i nazwiskiem Klienta. Klient zobowiązany jest do skontrolowania tych danych oraz skontrolowania Towaru przy odbiorze. Późniejsze reklamacje dotyczące zarówno ilości roślin jak i składu rabat nie będą uwzględniane.

4.5 W wyniku przyjęcia Towaru na Klienta przechodzi ryzyko związane z przypadkowym zepsuciem Towaru.

5. Zmiana zamówienia

5.1 Zmiany terminu dostawy Towaru oraz miejsca dostawy Towaru mogą być przez Klienta dokonane co najmniej siedem dni kalendarzowych przed pierwotnie ustalonym terminem. Również zmiana w zakresie zawartości Towaru (zmiana składu rabaty z bylin) może być dokonana co najmniej siedem dni kalendarzowych przed pierwotnie ustalonym terminem i podlega zatwierdzeniu przez Sprzedającego.

5.2 W miejscu odbioru jakiekolwiek wymiany poszczególnych bylin w rabatach nie są już możliwe.

6. Anulowanie zamówienia

6.1 Zamówienie może zostać anulowane w nieprzekraczalnym terminie siedmiu dni przed terminem dostawy. W takim przypadku Kupujący otrzyma zwrot zapłaconej kwoty, pomniejszony o wszelkie możliwe do udokumentowania i poniesione celowo koszty Sprzedającego związane z realizacją danego zamówienia.

7. Reklamacje

7.1 Warunki reklamacji zostały uregulowane w poniższych zasadach, ustalonych zgodnie z postanowieniami dotyczącymi rękojmi za wady uregulowanymi w KC. W przypadkach nieuregulowanych niniejszymi zasadami należy stosować przepisy KC.

7.2 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli rzecz ma wadę fizyczną (jest niezgodna z umową) lub prawną (stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej).

7.3 W przypadku uszkodzenia przesyłki dostarczonej za pośrednictwem punktu odbioru Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego – po stwierdzeniu uszkodzenia przesyłki – wysłania reklamacji na adres kontaktowy Sprzedającego zawierający co najmniej numer przesyłki oraz zdjęcie uszkodzonego Towaru. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

7.4 Rękojmia za wady Towaru zakłada, że Użytkownik będzie korzystał z Towaru we właściwy sposób, w odpowiednich warunkach klimatycznych, jak również iż Towar nie został uszkodzony pod wpływem czynników zewnętrznych ani zaatakowany przez szkodniki, za co od momentu przejęcia Towaru odpowiedzialny jest Klient.

7.5 Reklamacje dotyczące brakujących roślin albo dostarczenia niewłaściwych gatunków można składać za pośrednictwem adresu e-mail: flera@herbagrata.cz.

7.6 Do tego okresu nie wlicza się czasu potrzebnego na specjalistyczną ocenę wady. Reklamacja, włącznie z usunięciem wady, powinna zostać rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty reklamacji, o ile Sprzedający i Kupujący nie uzgodnią dłuższego termin. Nierozpatrzenie reklamacji w wyżej wymienionym terminie uznawane jest za poważne naruszenie umowy zawartej pomiędzy Stronami.

7.7 Na wniosek Sprzedającego Kupujący zobowiązany jest do jak najszybszego przyjęcia Towaru będącego przedmiotem rozpatrzonej reklamacji bądź też uzgodnienia ze Sprzedającym warunków transportu tego Towaru. Sprzedający uzna reklamację za nieuzasadnioną między innymi w przypadku, gdy wada powstała wskutek niewłaściwego użytkowania albo konserwacji Towaru, bądź też przyczyną powstania wady było działanie Siły Wyższej, które nastąpiło po przejęciu Towaru przez Kupującego. Wszystkie reklamacje powinny być przez Kupującego skierowane bezpośrednio do Sprzedającego, na adres email: flera@herbagrata.cz.

7.8 W przypadku wysyłki reklamowanego Towaru do Sprzedającego, za dzień przyjęcia Reklamacji uważa się dzień otrzymania przez Sprzedającego ostatniej części wysłanego Towaru. Za dzień rozpatrzenia reklamacji uważa się dzień przekazania rozpatrzonej reklamacji do przewoźnika. Wraz z reklamowanym Towarem Kupujący jest również zobowiązany do przesłania kopii dokumentu księgowego (rachunku, faktury). Kupujący zobowiązany jest do przygotowania Towaru do transportu w taki sposób, aby Towar nie uległ uszkodzeniu. Za prawidłową dostawę Towaru do Sprzedającego odpowiada Kupujący który składa reklamację. Zalecamy też wysyłanie Towaru ubezpieczonego i w postaci przesyłki poleconej. Towary wysłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

8. Odstąpienie

8.1 Anulowanie zamówienia jest możliwe zgodnie z warunkami Punktu 6.1 niniejszych zasad. Po tym czasie Kupujący może odstąpić od umowy kupna tylko z przyczyn uregulowanych przepisami prawa, w szczególności KC i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

8.2 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym w którym konsument wszedł w posiadanie produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie produktu.

8.3 Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną do Sprzedawcy). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez danego Sprzedawcę (jeśli dotyczy) jak również z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.4 W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8.5 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6 W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest odesłać lub przekazać produkt Sprzedawcy lub – w przypadku gdy ma to zastosowanie – osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

8.7 W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu produktu (np. koszt demontażu, odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

8.8 Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.9 Jednocześnie Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Towary są przez Sprzedającego komponowane zgodnie z wysoce zindywidualizowanymi wymaganiami Kupującego, tj. zgodnie z jego życzeniem i przeznaczone dla jego osoby, w związku z czym Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna, chyba że posiada prawnie uzasadniony powód do odstąpienia (w szczególności jest nim poważne naruszenie umowy przez Sprzedającego),

8.10 W celu przyspieszenia załatwienia kwestii związanych z odstąpieniem od umowy i zwrotu pieniędzy, zalecamy, by do zwracanego Towaru dołączony został podpisany dokument towarzyszący. Zalecamy też wysyłanie Towaru ubezpieczonego i w postaci przesyłki poleconej. Towary wysłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

9. Ochrona danych osobowych

9.1 Wszelkie dane osobowe Kupującego są uznawane jako dane prywatne i poufne i są bezpiecznie przechowywane na chronionych serwerach i nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem Pośrednika. Wyjątek stanowią zewnętrzni dostawcy usług transportowych i tylko wtedy, gdy jest to bezwzględnie konieczne do dostarczenia Towaru Kupującemu.

9.2 Kupującemu przysługuje prawo do złożenia wniosku o usunięcia swoich danych osobowych z bazy. W takim wypadku zostaną usunięte wszystkie dane osobowe, za wyjątkiem danych wymagających identyfikacji Kupującego.

9.3 Dane osobowe Kupującego są przechowywane zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zaś z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz bezpośrednio obowiązującym ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych.

Flera s.r.o.